A Slovak violinist Milan Pala is an erudite and thoughtful performer who goes his own way. While some musicians have built their careers on a few compositions, Pala constantly studies new works. Rejecting the misleading categories of “titan” and “Kleinmeister”, he grants every composer an equal right for their music to be heard and approaches their works with humility and resolve to demonstrate the power of their creative statements.

Meet Milan Pala

A Slovak violinist, currently living in Brno and one of the most distinctive figures on the contemporary musical scene, Milan Pala is an erudite and thoughtful performer who goes his own way. While some musicians have built their careers on a few compositions, Pala constantly studies new works. Rejecting the misleading categories of “titan” and “Kleinmeister”, he grants every composer an equal right for their music to be heard and approaches their works with humility and resolve to demonstrate the power of their creative statements.

Collaboration with composers has proved to be a decisive influence on Pala’s musicality and has resulted in a number of works tailor-made for the violinist. Artistic contact with a major French organist and composer, Jean Guillou, has provided one of the strongest impulses. Today Pala is in demand as an interpreter of new works and has a large number of premieres to his name, in which he has performed pieces by composers of world renown including Guillou, Dusapin, Tüür, Kõrvits and Sirodeau as well as their Czech and Slovak counterparts such as Emmert, Iršai, Lejava, Demoč and Kmiťová.

Though his repertoire is broad and covers all periods from Baroque to the present, his favoured domain is 20th and 21st century music, which he presents on prestigious stages. In recent years he has been appearing at festivals and could be seen at ISCM World New Music Days, Muzički Biennale Zagreb, Prague Spring, the Hradec Králové Music Forum and Bratislava’s Melos-Étos, and at venues such as the Großes Festspielhaus in Salzburg, Narodowe Forum Muzyki in Wrocław and Saarländische Staatstheater, with orchestras including Filharmonie Brno, the Prague Symphony Orchestra and the Slovak Philharmonic. He has performed under the baton of conductors such as Dennis Russell Davies, Alexander Liebreich, Case Scaglione, Pierre-André Valade, Jakub Hrůša, Łukasz Borowicz, Juraj Valčuha and Marián Lejava and taken on violin concertos by Edward Elgar, Leoš Janáček, Béla Bartók, Karol Szymanowski, Erich Wolfgang Korngold, Alfred Schnittke, Harrison Birtwistle and Esa-Pekka Salonen. Pascal Dusapin has received special attention from the violinist, who has interpreted his complete works for violin including the two concertos. Dusapin has even written a piece for Pala, which he premiered at the Festival Messiaen au Pays de la Meije in 2022. 

Pala’s discography, on the Pavlík Records label, is unusually extensive and unique in terms of both quantity and content, and includes sonatas for violin (or viola) by the greatest composers such as Beethoven, Brahms, Grieg, Bartók and Shostakovich, performed solo or accompanied on piano, all six violin sonatas by Mieczysław Weinberg recorded live at the 2019 Moravian Autumn festival and violin concertos by Alban Berg, Karol Szymanowski and Alfred Schnittke.

Over the last three concert seasons, Pala has released fifteen albums with music by Pascal Dusapin, Samuil Feinberg, Valentin Bibik, Alfred Schnittke, George Enescu, Leoš Janáček, Bronius Kutavičius, Adrián Demoč, Jana Kmiťová (and others), a large part of which he recorded with his artistic and life partner, pianist Katarína Palová. The rendering of Bach’s Sonatas and Partitas BWV 1001–1006 and Suites BWV 1007–1012 are major items in Pala’s discography, which also features unparalleled feats such as complete recordings of Slovak music for solo violin, Violin Solo in the Works of Slovak Composers I–V, the project Cantūs Moraviae featuring works for solo violin or viola by Moravian composers, and the album Milanolo which showcases compositions written for the eponymous five-string violin, enriched with a lower, viola register, made by Atelier Bursík.

Milan Pala plays the Preetorius violin from Bronislav and Jan Bursík’s workshop.

Milan Paľa, pôvodom slovenský huslista žijúci v Brne a jedna z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény, je typom erudovaného a premýšľavého interpreta, ktorý ide vlastnou cestou. Zatiaľ čo iní hudobníci stavajú kariéru na niekoľkých skladbách, on študuje stále nové diela. Neuvažuje pritom v zavádzajúcich kategóriach “velikáni” a “kleinmeistri” – všetkým skladateľom prisudzuje rovnaké právo na to, aby ich hudba znela, pristupuje k nim s pokorou a odhodlaním preukázať účinok ich tvorivých výpovedí.

Zásadný vplyv na formovanie Paľovho hudobného prejavu mala spolupráca so skladateľmi, ktorá vyústila v znik množstva skladieb “šitých” mu na mieru. Jeden z najväčších impulzov mu dodal umelecký kontakt s významným francúzskym organistom a skladateľom Jeanom Guillou. Dnes je Milan Paľa vyhľadávaným interpretom nových diel, ktorý má za sebou veľké množstvo premiér skladateľov svetových (o.i. Guillou, Dusapin, Tüür, Kõrvits, Sirodeau), českých a slovenských (Emmert, Iršai, Lejava, Demoč, Kmiťová a ď.).

Hoci je jeho repertoár značne široký a zasahuje do všetkých období od baroka po súčasnosť, jeho doménou zostáva hudba 20. a 21. storočia, ktorú prezentuje na prestížnych pódiách. V posledných rokoch vystúpil na festivaloch ISCM World New Music Days, Muzički Biennale Zagreb, Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové či bratislavský Melos-Étos, v sálach ako Großes Festspielhaus v Salzburgu, Narodowe Forum Muzyki vo Wrocławi alebo Saarländische Staatstheater; spolu s orchestrami ako Filharmonie Brno, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK či Slovenská filharmónia pod taktovkou dirigentov ako Dennis Russell Davies, Alexander Liebreich, Case Scaglione, Pierre-André Valade, Jakub Hrůša, Juraj Valčuha alebo Marián Lejava uviedol husľové koncerty autorov ako Edward Elgar, Leoš Janáček, Béla Bartók, Karol Szymanowski, Erich Wolfgang Korngold, Alfred Schnittke, Harrison Birtwistle, Esa-Pekka Salonen či Pascal Dusapin. Zvláštnu pozornosť, ktorú posledne menovanému skladateľovi Milan Paľa v súčasnosti venuje (uvedenie kompletného diela pre husle vrátane oboch husľových koncertov), vyústila v novú skladbu, ktorú pre neho Dusapin napsal a ktorú Paľa premiéroval na Festival Messiaen au Pays de la Meije 2022. 

Nezvyčajne rozsiahla, kvantitatívne a obsahovo unikátna je Paľova diskografia vydávaná na značke Pavlík Records. Zahŕňa sonáty pre husle (violu) sólo alebo so sprievodom klavíra svetových skladateľov (napr. Beethoven, Brahms, Grieg, Bartók, Šostakovič), komplet šiestich husľových sonát Mieczysława Weinberga, nahratých naživo na festivale Moravský podzim 2019, husľové koncerty Albana Berga, Karola Szymanowského či Alfreda Schnittkeho. Za posledné tri koncertné sezóny vydal Paľa pätnásť albumov s hudbou Pascala Dusapina, Samuila Feinberga, Valentina Bibika, Alfreda Schnittkeho, Georgea Enescu, Leoša Janáčka, Broniusa Kutavičiusa, Romana Bergera, Adriána Demoča a Jany Kmiťovej, z ktorých veľkú časť nahral so svojou umeleckou a životnou partnerkou, klaviristkou Katarínou Paľovou. Významné postavenie v Paľovej diskografii zaujíma nahrávka Bachových Sonát a partit BWV 1001–1006 a Suít BWV 1007–1012. Za jedinečné počiny je možné označiť nahrávky kompletnej slovenskej tvorby pre sólové husle (Violin Solo in the Works of Slovak Composers I–V), projekt Cantūs Moraviae zacielený na tvorbu pre sólové husle alebo violu moravských skladateľov a album Milanolo so skladbami napísaným pre rovnomenné päťstrunové husle z Ateliéru Bursík, obohatené o spodný violový register.

Milan Paľa hrá na husle Preetorius z dielne bratov Bronislava a Jana Bursíkovcov.

Milan Paľa (nacido en 1982), violinista de origen eslovaco, es una de las personalidades más destacadas de la escena musical contemporánea. Su estilo es único e inconfundible, los expertos lo mencionan como un excepcional violinista de nuestra época y  uno de los mejores artistas jóvenes del mundo. Realizó sus estudios en el Conservatorio Ján Levoslav Bella de Banská Bystrica, en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y en la Academia Janáček de Música y Artes Escénicas en Brno. Milan Paľa  ha ganado numerosos premios y su interpretación en competencias europeas  ha sido foco de la atención internacional. Tomó clases en Zurich (con Vladimir Spivakov y Jean Guillou) y, en una clase privada con Semyon Yaroshevich. Se familiarizó con la legendaria escuela rusa de David Oistrakh, sin embargo, la colaboración con compositores, que, según Milán, ha logrado influir profundamente en su expresión y desarrollo musical.

La  estrecha relación y colaboración creativa con compositores como Jean Guillou, Evgeny Irshai y František Gregor Emmert han dado fruto a una serie de obras para el virtuoso violinista “a la medida“. Que al mismo tiempo, amplió sus habilidades de interpretación hasta un punto sublime “Más allá de los límites de lo ordinario”.

Violinista, virtuoso de la viola, Milan Paľa es demandado para la premier de nuevas obras, y ha estrenado piezas a un gran número de compositores reconocidos en el ámbito de la vanguardia de la creación europea tales como Jean Guillou, Evgeny Irshai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova y Wolfgang Bauer. En los últimos años, se ha presentado en varios conciertos de prestigio interpretando en un máximo nivel  música nueva, entre los que destacan:

  • ISCM  “ Días Mundiales de la Nueva Música” 2013,
  • La 28ª Bienal de Música de Zagreb (2015),
  • Arcus Temporum (Pannonhalma, Hungría)
  •  Ethos “Festival Internacional de Música Contemporánea” (Bratislava, Eslovaquia)
  •  y el Hradec Králové Music Forum (República Checa, 2013), donde interpretó el Concierto de Violín del compositor finlandés Esa-Pekka Salonen.

En abril de 2017, actuó en la 29ª Bienal de Música de Zagreb, en esta ocasión, con el Concierto para Violín y Orquesta de Harrison Birtwistle bajo la batuta de Pierre-André Valade.

Un artista de conciertos muy ocupado, Milan Paľa tiene un amplio repertorio. Su carrera como solista lo ha llevado a colaborar con directores como: Theodor Guschlbauer, Arman,  Alexander Cernusenko, Leoš Svárovský, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Jakub Hrúša, Ondrej Lenárd y Marián Lejava.

Uno de los grandes proyectos del  “enfant terrible of the solo violin”,( el tremendo infante del violin solo), como se le describió en una entrevista a Milan Paľa, ha sido grabar las obras completas de violín solo de los compositores eslovacos, tituladas Violin Solo 1-5. Por este importante proyecto recibió múltiples premios, entre ellos: el Premio del Ministro de Cultura de la República Eslovaca (2014), el Premio Frico Kafenda (2015) y el Premio Ľudovít Rajter (2009). Éste último galardón se a dado hasta ahora, solamente a 3 jóvenes interpretes eslovacos. Milan Paľa fue el segundo ganador, y recibió el premio no sólo por sus excepcionales habilidades de ejecución, sino también por su enfoque único de la música eslovaca. En 2014 recibió el premio de la Fundación Tatra banka por su grabación de los conciertos de violín de compositores eslovacos junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca dirigida por Mário Košík.

La discografía de Milan Paľa se encuentra en constante expansión, contiene un extenso repertorio internacional de violín. Con el pianista Ladislav Fanzowitz, se ha comprometido grabar las sonatas completas para violín y piano de los principales compositores como: Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Eugen Suchoň y Edvard Grieg. Su grabación más reciente (2017) incluye la Sonata para violín y piano de Dmitri Shostakovich, op. 134, y Sonata para Viola y Piano, op. 147. El resultado del trabajo y dedicación de varios años de la estrecha cooperación entre Milan Paľa y el director y compositor Marián Lejava,  es la aclamada grabación de los conciertos para violín y orquesta  de Alban Berg y Karol Szymanowski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca. La grabación fue galardonada con el premio  “Radio Head” en  2016 y ha encontrado reconocimiento de la crítica internacional.

Las manos del maestro Palá y su virtuoso y único estilo de interpretación estallan en un instrumento nuevo y único – un violín de cinco cuerdas – ocupa un lugar especial en la producción creativa de Milan Paľa. Apodado “Milanolo“, es un instrumento de concierto que aporta un bajo registro de viola al violín, y es el primero de su tipo. Fue creado en 2013 en el taller de la familia Bursík de violinistas en Brno, y lleva el nombre del artista para el que fue concebido. Un CD especial presentando el instrumento en obras de compositores europeos creadas específicamente para la ocasión, ha sido publicado bajo el título simple de: MILANOLO.

Algunas de las cualidades excepcionales de Milan Pala se pueden ver en el documental de la Televisión Checa del año 2012. Este documental está dedicada a los mejores jóvenes intérpretes checos de la música clásica, a lo largo del documental, podemos disfrutar de las obras sublimes de J. Irshaye, A. Schnitke y J. Guillou.

Close

Discography

Milanolo

The five-stringed violin “Milanolo” was invented in the Bursik violin studio in Brno in unique 
cooperation of three master violin makers of two generations – Jan Hus Bursik and his sons Jan 
and Bronislav. It connects the beauty of the sounds of violin and viola. The inventors’ inspiration was in the model Guarneri del Gesú, which they transformed for the sound requirements of the five-stringed violin.

The idea of creating  a five-stringed violin emerged from the special cooperation of Bursik violin studio with the virtuoso Milan Pala, thus combining three master luthiers and a musician masterfully controlling both the violin and the viola. Milan Pala, with his unique interpretation and a brilliant range of playability on violin and viola, was an inspiration for the creation of a unique instrument that bears his name – “Milanolo”.

More about Milanolo

The five-stringed violin “Milanolo” was invented in the Bursik violin studio in Brno in unique cooperation of three master violin makers of two generations – Jan Hus Bursik and his sons Jan and Bronislav. It connects the beauty of the sounds of violin and viola. The inventors’ inspiration was in the model Guarneri del Gesú, which they transformed for the sound requirements of the five-stringed violin. 

For this particular instrument they chose first class material from the gold fond of the violin maker’s clan which was the basis for reaching the high sound qualities of “Milanolo”. The spruce top plate with regular growth rings comes from Schwarzwald in Germany and it’s age is supposed to be about 60 years. The bottom desk from one piece is decorated by a manifold and deep annealing. It is Bosnian maple which is 50 years old.

Thanks to the thought-through and changed construction, the instrument achieved the excellent playability. By extending rib, the interior of the instrument, and innovative tuning of the top and bottom plate, the instrument excels in the multiplication of aliquot notes. Snail and the overall shape of the neck is designed with regard to the need in addition of the fifth string C, and maintains the ideal weight that combines aesthetics of the whole shape.

Due to the fact that the string C was placed on the last pin in the hollows, the ideal tension of the deepest string was achieved and thereby it improved its sound character. The instrument retains the clear, colorful and bright upper strings, with the lower strings that sound in viola timbre.

Delicious and very flexible oil lacquer, mixed according to the old Italian recipes, decorates essential oils with the soft elastic resins. This combination maintains in the lacquer high elasticity, which doesn’t dampen vibrations and supports the overall resonance. The lacquer adds to the instrument’s glamorous look with high transparency for the base of the selected wood. The game of lights and colors that radiates, enhances the overall deep impression of this unique instrument.

The idea of creating  a five-stringed violin emerged from the special cooperation of Bursik violin studio with the virtuoso Milan Pala, thus combining three master luthiers and a musician masterfully controlling both the violin and the viola. Milan Pala, with his unique interpretation and a brilliant range of playability on violin and viola, was an inspiration for the creation of a unique instrument that bears his name – “Milanolo”.

The high difficulty of mastering the playability of this instrument, both physical and mental, is changing in the hands of Milan, in the pure art and pleasure beyond the current form of classical music. This instrument allows the soloist in previously unimaginable ways to expand the repertoire of compositions and play pieces at the same time designed for violin, viola and even violoncello. Unprecedented possibilities of the five-stringed violin also bring an incomparable yet unheard experience to the music composers and, of course the listeners who may at the same time enjoy the interconnection of the sound qualities of violin and viola.

Die fünfsaitige Geige „Milanolo“ ist im Geigenbauatelier Bursik in Brün in Zusammenarbeit von drei Geigenbaumeistern zweier Generationen entstanden – Jan Hus Bursík und seine Söhne Jan und Bronislav. Die Verbindung dieser drei Individualisten hat zur Entstehung eines Instrumentes geführt, das die Schönheit des Klangs von Geige und Bratsche vereinigt. Als Inspiration für dieses Instrument ist das Modell Guarneri del Gesù geworden, das überarbeitet wurde für Klangansprüche einer fünfsaitigen Geige.

Für dieses Instrument wurde erstklassiges Material aus dem Holzschatz der Geigenbauer ausgesucht, das der Grund für die hohe Klangqualität von „Milanolo“ ist. Die Decke aus Fichte mit gleichmäßigen Abständen der Jahresringe, ist schätzungsweise 60 Jahre alt und stammt aus dem Schwarzwald (Deutschland). Die vielfältige und tiefe Flammung des Ahornbodens schmückt den Rücken aus einem Stück Holz. Es handelt sich um 50jährigen bosnischenAhorn. 

Dank durchdachter und geänderter Konstruktion hat man auf dem Instrument eine ausgezeichnete Spielbarkeit erreicht. Durch Verbreiterung der Zargen, das heißt durch Vergrößerung des Innenraumes des Instrumentes und durch innovative Abstimmung der Decke und des Rückens, zeichnet sich das Instrument durch Vermehrung von aliquoten Tönen aus. 

Die Schneckeund die ganze Halsform wurden konzipiert in Betracht auf die Notwendigkeit der fünften „C“-Saite, und um das Idealgewicht zu erhalten, das sich mit der Ästhetik der ganzen Form verknüpft. Weil die „C“-Saite auf dem letzten Wirbel im Wirbelkasten platziert ist, hat man die ideale Spannung dieser tiefsten Saite und damit auch die Verbesserung ihres Klangcharakters erreicht. Das Instrument behält klare, bunte und helle obere Saiten, wobei die unteren Saiten mit Bratschenklangklingen. 

Der angenehme und sehr geschmeidige Öllack, gemischt nach alten italienischen Rezepten, verbindet essenzielle Öle mit elastischen Harzen. Diese Kombination erhält im Lack hohe Elastizität, die die Vibrationen nicht dämpft und die ganze Resonanz unterstützt. Der Lack gibt dem Instrument ein wundervolles Aussehen und ist hoch transparent zur Ansicht der Maserung des ausgesuchten Holzes. Das Spiel des Lichtes und der Farben, das ausgestrahlt wird, potenziert den ganzen tiefen Eindruck von diesem unikaten Instrument. 

Der Gedanke, eine fünfsaitige Geige zu erschaffen, ist in Zusammenarbeit des Geigenbauateliers Bursik mit Virtuose Milan Paľa entstanden, also einer Kooperation von drei Geigenbaumeistern und eines Musikers, der sowohl das Geigen- als auch das Bratschenspiel meisterhaft beherrscht. 

Milan Paľa ist mit seiner hervorragenden Interpretation und brillianten Skala des Spiels auf der Geige und der Bratsche zur Inspiration für den Bau eines einzigartigen Instrumentes geworden, welches seinen Namen trägt: „Milanolo“. Komplexes Spiel auf diesem Instrument, sowohl physisch als auch mental, verwandeln sich in Milans Händen in reine Kunst und Genuss, der die heutige Form der Klassischen Musik übersteigt. 

Dieses Instrument ermöglicht dem Solisten, auf bisher unvorstellbare Art, das Repertoire zu vergrößern und auf diese Weise Werke für Geige, Bratsche und sogar Violoncello zu spielen. 

Fünfsaitige Geige bieten auch für Komponisten neue, umfangreiche Möglichkeiten und auch die Zuhörer können selbstverständlich in einem Augenblick die Verknüpfung der Klangqualitäten von Geige und Bratsche genießen und so ein einzigartiges, bisher nie gehörtes Klangerlebnis wahr nehmen.

Violín de cinco cuerdas Milanolo 2013

El violín de cinco cuerdas se originó en el Taller de Luthiers Bursík en Brno, de la colaboración única de dos generaciones de luthiers – Jan Hus Bursík y sus dos hijos Jan y Bronislav. Los tres luthiers en conjunto han creado el instrumento que combina la belleza del sonido del violín y de la viola. La inspiración para este instrumento fue el modelo Guarneri del Gesú, que han rediseñado para el sonido del violín de cinco cuerdas.

Para este instrumento se han elegido materiales de primera clase que son la base para lograr una alta calidad de sonido del “MILANOLO”. Tapa superior de abeto con el veteado regular proviene de la Selva Negra de Alemania y su edad se estima en aproximadamente 60 años. Tapa inferior de una sola pieza adornada con diversos y profundos matices es un arce de Bosnia cuya antigüedad es de 50 años.

Un diseño sofisticado y modificado ha proporcionado una excelente sonoridad del instrumento. El ensanchamiento de los aros aumenta el volumen de la caja de resonancia del instrumento y la regularidad y sonoridad de los tonos. La voluta y la forma en general del cuello se han diseñado con el fin de tener que añadir la quinta cuerda “DO”, manteniendo su peso ideal que combina con la estética de toda la forma. Con la colocación de la cuerda “DO” en la última clavija del clavijero se ha logrado una tensión ideal sobre ella y por lo tanto ha mejorado su carácter  de sonido. El instrumento mantiene el brillante y colorido sonido de las cuerdas agudas y las cuerdas graves tienen sonido de viola.

El barniz de aceite muy flexible, compuesto de aceites esenciales con resina elástica suave, hecho según antiguas recetas italianas. Esta combinación mantiene la alta flexibilidad del barniz, no amortigua las vibraciones, mejora la resonancia del instrumento y dota al instrumento de una encantadora belleza.

La idea de crear el violín con cinco cuerdas surgió de la cooperación del taller de luthiers Bursík con el virtuoso Milan Pala, conectando así 3 maestros luthiers y excelente músico que controla con la maestría tanto el violín como la viola. Milan Pala ha sido por su excelente interpretación la inspiración para la creación  de un instrumento único, que lleva su nombre “MILANOLO”. 

La gran dificultad para dominar el manejo de este instrumento tanto físicamente como mentalmente, en manos de Milan se convierte en arte puro y el disfrute está más allá de la forma actual de la música clásica. Este instrumento permite al solista, de manera aún inimaginable, ampliar el repertorio de las composiciones y tocar simultáneamente obras destinadas para violín, viola y violoncello. El violín de cinco cuerdas también aporta oportunidades sin precedentes para  el compositor y por supuesto para el público que puede a la vez disfrutar de la calidad del sonido del violín y de la viola y experimentar la única y hasta ahora desconocida experiencia.

Pětistrunné housle „Milanolo“ vznikly v houslařském ateliéru Bursík v Brně za jedinečné spolupráce tří mistrů houslařů dvou generací – Jana Husa Bursíka a jeho synů Jana a Bronislava. Spojení tří individualit vedlo ke zrodu nástroje, který spojuje krásy tónu houslí a violy. Inspirací pro tento nástroj jim byl model Guarneri del Gesú, jenž přepracovali pro zvukové nároky pětistrunných houslí. 

Pro tento nástroj byl vybrán prvotřídní materiál ze zlatého fondu houslařského rodu, který byl základem pro dosažení vysokých zvukových kvalit „Milanola“. Smrková vrchní deska s pravidelnými lety pochází z Německého Schwarzwaldu a její stáří se odhaduje na přibližných 60 let. Spodní desku z jednoho kusu zdobí rozmanité a hluboké žíhání. Jedná se o bosenský javor, jehož stáří je 50 let. 

Díky promyšlené a pozměněné konstrukci bylo na nástroji dosaženo výborné hratelnosti. Rozšířením lubů, tedy vnitřního prostoru nástroje, a inovativním vyladěním vrchní a spodní desky nástroj vyniká zmnožením alikvotních tónů. Voluta a celkový tvar krku, byl navržen s ohledem na nutnost přidání páté struny C, přičemž si zachovává ideální váhu, která se snoubí s estetikou celého tvaru. Vlivem toho, že struna C byla umístěna na poslední kolík v kastlíku, bylo dosaženo ideálního pnutí této nejhlubší struny a tím i vylepšení jejího zvukového charakteru. Nástroj si zachovává jasné, barevné a svítivé vrchní struny, přičemž spodní struny zní violovým témbrem. 

Lahodný a velmi pružný olejový lak, namíchaný dle starých italských receptur, snoubí esenciální oleje s měkkými elastickými pryskyřicemi. Tato kombinace zachovává v laku vysokou pružnost, která netlumí vibrace a podporuje celkovou rezonanci. Lak dodává nástroji okouzlující vzhled s vysokou transparentností k samotnému podkladu vybraného dřeva. Hra světel a barev, jež vyzařuje, umocňuje celkový hluboký dojem z tohoto unikátního nástroje. 

Myšlenka na vytvoření pětistrunných houslí vzešla z výjimečné spolupráce houslařského ateliéru Bursík s virtuosem Milanem Pal’ou, tedy spojením tří mistrů houslařů a hudebníka mistrovsky ovládajícího jak hru na housle, tak na violu. Milan Paľa byl svou unikátní interpretací a brilantním rozsahem hry na housle i violu inspirací pro vytvoření ojedinělého nástroje, který nese jeho jméno – „Milanolo“. Vysoká obtížnost zvládnutí hry na tento nástroj, jak fyzická tak i mentální, se v rukou Milanových mění v čisté umění a požitek přesahující současnou podobu vážné hudby. Tento nástroj umožňuje sólistovi dosud nepředstavitelným způsobem rozšířit repertoár skladeb a hrát současně skladby určené pro housle, violu a dokonce i violoncello. Nevídané možnosti pětistrunné housle přinášejí též hudebním skladatelům a samozřejmě i posluchačům, kteří si mohou v jednom okamžiku vychutnávat propojení zvukových kvalit houslí i violy a zažít tak jedinečný, dosud neslýchaný, zážitek.

Le violon à cinq cordes ” Milanolo ” a été inventé a l’atelier Bursik violon à Brno avec la coopération unique de trois maître Luthiers venant de deux générations – Jan Hus BURSÍK et ses fils Jan et Bronislav . L’instrument a été inventé dans la coopération de trois personnes. Il relie la beauté des sons du violon et de l’alto. Leur inspiration était  le modèle Guarneri del Gesù , qu’ils ont transformé pour des besoins de son du violon à cinq cordes .

Pour cet instrument particulier, ils ont choisi des matériaux de première classe comme de l’or venant du clan du luthier qui a servi de base pour atteindre des qualités sonores élevés de « Milanolo ” . La plaque supérieure épinette avec des vols réguliers vient de Schwarzwald en Allemagne et son âge est  d’environ 60 ans. La plaque du fond est une pièce est décorée par recuit collecteur et profond. Elle est faite d’érable de bosan qui est âgé de 50 ans.

Grâce  à la pensée et la modification de construction, l’instrument atteint l’excellence de jouabilité. En étendant lub, l’intérieur de l’instrument, et le réglage innovateur de la plaque supérieure et inférieure, l’instrument excelle dans la multiplication des notes aliquote. La forme globale de la nuque est conçue en ce qui concerne en fonction de l’addition de la cinquième corde C, et maintient le poids idéal qui combine l’esthétique de la forme entière.

En raison du fait que la corde C a été placée sur la dernière broche du creux, la tension idéale de la corde la plus profonde a été réalisée et de ce fait elle améliore le caractère du son. L’instrument conserve les cordes claires et aiguës, colorées et lumineuses, avec les cordes graves qui sonnent dans les timbres de l’Alto.

 Délicieux et très souple vernis à l’huile , mélangée selon les vieilles recettes italiennes , décore huiles essentielles avec les résines élastiques mous . Cette combinaison maintient dans la laque une haute élasticité, qui n’amortira pas les vibrations et qui soutiendra la résonance globale. La laque ajoute à l’aspect glamour de l’instrument avec une grande transparence pour la base du bois choisi. Le jeu de lumières et de couleurs qui rayonnent, renforce l’impression d’ensemble  de cet instrument unique.

L’idée de créer un violon à cinq cordes a été issu de la collaboration spéciale de l’atelier Bursik violon avec le virtuose Milan Pal’a , combinant ainsi trois luthiers et maîtres musicien qui contrôlent magistralement autant  le violon et l’alto . Milan Pala , avec son interprétation unique et une gamme brillante de la jouabilité au violon et à l’alto , a été la source d’inspiration pour la création d’un instrument unique qui porte son nom – ” Milanolo ” .

La haut de difficulté à maîtriser la jouabilité sur cet instrument, à la fois physique et mentale, est en train de changer dans les mains de Milan dans l’art pur et le plaisir au-delà de la forme actuelle de la musique classique. Cet instrument permet au soliste de façon inimaginable auparavant élargir le répertoire de compositions et de pièces de jeu en même temps conçu pour violon, alto et même violoncelle. Des possibilités sans précédent du violon à cinq cordes apportent également une expérience encore jamais vu et incomparable pour les compositeurs de musique et bien sûr les auditeurs qui peuvent en même temps profiter de l’interconnexion des qualités sonores de violon et de l’alto.

Close