Milan Pala (born 1982), a violinist of Slovak origin, is one of the most distinctive personalities on the current music scene. His unique style of playing is unmistakable and experts justifiably rank him among the world’s top performers of the younger generation.

Meet Milan Pala

Milan Pala (born 1982), a violinist of Slovak origin, is one of the most distinctive personalities on the current music scene. His unique style of playing is unmistakable and experts justifiably rank him among the world’s top performers of the younger generation. During his studies at the University of Music and Performing Arts in Vienna and the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Milan Pala won numerous awards and attracted international attention in European competitions. At that time he also took international master classes in Zurich with Vladimir Spivakov and Jean Guillou and, in a private class with Semyon Yaroshevich, became acquainted with the legendary Russian school of David Oistrakh. However, it was his cooperation with composers that, according to Milan, profoundly influenced his musical expression.

A close relationship and creative collaboration with such composers as Jean Guillou, Evgeny Irshai and František Gregor Emmert resulted in a string of works “made-to-measure” for the young violinist, who at the same time expanded his performance skills to a point far beyond the limits of the ordinary.

A violinist who is also a virtuoso of the viola, Milan Pala is in demand for first performances of new works, and he has premiered a large number by such composers as Jean Guillou, Evgeny Irshai, František Gregor Emmert, Marian Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Tõnu Kõrvits, Ádám Kondor and József Sári. In recent years he has performed for audiences at several prestigious events showcasing new music, of which the most important included the ISCM World New Music Days 2013, the 28th  and 29th  Music Biennale Zagreb (2015, 2017), Arcus Temporum (Pannonhalma, Hungary) and the Hradec Králové Music Forum in Czech Republic (2013, 2018).

A very busy concert artist, Milan Pala commands a broad concert repertoire. His career as a soloist has led him to cooperation with conductors such as Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Pierre-André Valade, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Jakub Hrůša, James Feddeck, Case Scaglione, Ondrej Lenárd and Marian Lejava.

A major project of the ‘enfant terrible of the solo violin’, as Milan Pala was once described in an interview, has been to record the complete works for solo violin by Slovak composers, entitled Violin Solo 1-5. For this momentous undertaking he received multiple awards, including the Prize of the Minister of Culture of the Slovak Republic (2014).

Milan Pala’s continuously expanding discography contains many works of the world’s violin repertoire. A significant place  belongs to the recording of Bach’s Sonatas and Partitas for Solo Violin, BWV 1001–1006 (2018), which is a first recording by Slovak violinist in history. With pianist Ladislav Fanzowitz, he is committed to recording the complete sonatas for violin and piano by major composers, with works by Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Eugen Suchoň, Edvard Grieg, Dmitri Shostakovich and Béla Bartók having been published so far. A result of the inspiring cooperation of many years between Milan Pala and the conductor-composer Marian Lejava is their critically acclaimed recording of violin concertos by Alban Berg and Karol Szymanowski with the Slovak Radio Symphony Orchestra. The recording, which received the Radio Head Award in 2016, has met with favourable response internationally.

A new, unique instrument – a five-string violin – occupies a special place in Milan Pala’s creative output. Dubbed ‘milanolo’, it is a concert instrument that brings a lower, viola register to the violin, and is the first of its kind. It was created in 2013 at the workshop of the Bursík family of violin-makers in Brno, and bears the name of the performer for whom it was conceived. A special CD presenting the instrument in works by European composers created specifically for the occasion has been issued under the title ‘Milanolo’ (2016) and ‘4 Milanolo Concertos’ (2018).

Milan Paľa (1982), pôvodom slovenský huslista, je jednou z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény. Unikátnosť jeho hry je neprehliadnuteľná a odborná verejnosť ho právom radí medzi elitu svetových interpretov mladej generácie. 

Už počas obdobia štúdia na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) získaval Milan Paľa rad ocenení a neprehliadnuteľnú medzinárodnú pozornosť na európskych súťažiach. V tom čase sa tiež pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov v Zürichu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v súkromnej triede Semjona Yaroshevicha sa zase oboznámil s legendárnou ruskou školou Davida Oistracha. Bola to však spolupráca so skladateľmi, ktorá mala podľa Milanových vlastných slov zásadný vplyv na formovanie jeho hudobného prejavu. 

Blízky vzťah a úzka tvorivá spolupráca so skladateľmi ako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vyústila k vzniku množstva skladieb „šitých na mieru“ mladému huslistovi, ktorý medzičasom rozširoval svoje interpretačné schopnosti až k bodu, kedy jeho hra ďaleko presiahla zvyčajné limity.

Ako huslista, ktorý rovnako majstrovsky ovláda aj hru na viole, je v súčasnosti Milan Paľa vyhľadávaným interpretom pre uvádzanie nových diel. Má za sebou veľké množstvo premiér skladieb súčasných autorov (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Tõnu Kõrvits, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, József Sári, Ivan Josip Skender, Adrián Demoč, Daniel Matej a ďalší). V posledných rokoch sa predstavil na viacerých prestížnych pódiách v oblasti novej hudby, z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí ISCM World New Music Days (2013), 28. Muzički Bienale Zagreb (2015, 2017), Arcus Temporum (Pannonhalma, Maďarsko), Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovensko) či Hudební fórum Hradec Králové (CZ), na ktorom uviedol Husľový koncert fínskeho autora Esa-Pekka Salonen (2013) i husľový koncert „Aufgang“ Pascala Dusapina (2018).

Ako mimoriadne aktívny koncertný umelec disponuje bohatým repertoárom v oblasti koncertantnej literatúry. Dráha sólistu ho priviedla k spolupráci s dirigentmi ako Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Pierre-André Valade, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Ondrej Lenárd, Jakub Hrůša, James Feddeck, Case Scaglione či Marián Lejava.

„Enfant terrible sólových huslí“, ako bol raz Milan Paľa v rozhovore nazvaný, je autorom unikátneho, rozsiahleho projektu nahrávok kompletnej slovenskej tvorby pre sólové husle Violin solo 1 – 5. Za tento historický počin mu bolo na Slovensku udelených niekoľko ocenení – Cena ministra kultúry SR (2014), Cena Frica Kafendu (2015) a Cena Ľudovíta Rajtera (2009). Táto cena pre mladé osobnosti slovenskej hudby bola doposiaľ odovzdaná piatim interpretom. Milan Paľa je druhým nositeľom tejto ceny, ktorú získal nielen za výnimočné interpretačné schopnosti, ale i za svoj ojedinelý prístup k slovenskej hudobnej tvorbe. V roku 2014 získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie za nahrávku Slovak Violin Concertos v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského Rozhlasu pod vedením Mária Košíka. Milan Paľa sa v súčasnosti venuje projektu Cantūs Moraviae, v ktorom mapuje a postupne nahráva kompletnú tvorbu pre sólové husle a violu moravských skladateľov. 

Neustále sa rozširujúca diskografia Milana Paľu obsahuje aj diela svetovej literatúry. Významné miesto zaujíma nahrávka Sonát a partit BWV 1001-1006 Johanna Sebastiana Bacha (2018), ktorú realizoval ako prvý slovenský huslista v histórii. S klaviristom Ladislavom Fanzowitzom sa venujú nahrávaniu kompletných sonát pre husle a klavír rôznych svetových autorov – doposiaľ boli vydané husľové sonáty Johannesa Brahmsa, Ludwiga van Beethovena, Eugena Suchoňa, Edvarda Griega, Dmitrija Šostakoviča a Bélu Bartóka. 

Výsledkom dlhodobej podnetnej spolupráce s dirigentom-skladateľom Mariánom Lejavom je kritikou vysoko hodnotená nahrávka husľových koncertov Albana Berga a Karola Szymanowského so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Táto nahrávka, ktorá získala cenu Radio Head Awards za rok 2016, vzbudzuje medzinárodné ohlasy. 

Samostatné miesto v tvorbe Milana Paľu zaujíma unikátny nový nástroj – päťstrunové husle „milanolo“. Tento jedinečný nástroj koncertných parametrov obohatený o spodný violový register je prvým svojho druhu. Vznikol v roku 2013 v rodinnom Ateliéri Bursík v Brne a nesie meno podľa interpreta, pre ktorého bol zhotovený. Nástroj je predstavený na CD s názvom Milanolo (2016) v sólových dielach európskych skladateľov skomponovaných špeciálne pre túto príležitosť. Na objednávku Milan Paľu a jeho unikátny nástroj už vzniklo aj niekoľko koncertantných skladieb z pera slovenských skladateľov, ktorých nahrávka vyšla v roku 2018 na titule 4 Milanolo Concertos.

Milan Paľa (nacido en 1982), violinista de origen eslovaco, es una de las personalidades más destacadas de la escena musical contemporánea. Su estilo es único e inconfundible, los expertos lo mencionan como un excepcional violinista de nuestra época y  uno de los mejores artistas jóvenes del mundo. Realizó sus estudios en el Conservatorio Ján Levoslav Bella de Banská Bystrica, en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y en la Academia Janáček de Música y Artes Escénicas en Brno. Milan Paľa  ha ganado numerosos premios y su interpretación en competencias europeas  ha sido foco de la atención internacional. Tomó clases en Zurich (con Vladimir Spivakov y Jean Guillou) y, en una clase privada con Semyon Yaroshevich. Se familiarizó con la legendaria escuela rusa de David Oistrakh, sin embargo, la colaboración con compositores, que, según Milán, ha logrado influir profundamente en su expresión y desarrollo musical.

La  estrecha relación y colaboración creativa con compositores como Jean Guillou, Evgeny Irshai y František Gregor Emmert han dado fruto a una serie de obras para el virtuoso violinista “a la medida“. Que al mismo tiempo, amplió sus habilidades de interpretación hasta un punto sublime “Más allá de los límites de lo ordinario”.

Violinista, virtuoso de la viola, Milan Paľa es demandado para la premier de nuevas obras, y ha estrenado piezas a un gran número de compositores reconocidos en el ámbito de la vanguardia de la creación europea tales como Jean Guillou, Evgeny Irshai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova y Wolfgang Bauer. En los últimos años, se ha presentado en varios conciertos de prestigio interpretando en un máximo nivel  música nueva, entre los que destacan:

  • ISCM  “ Días Mundiales de la Nueva Música” 2013,
  • La 28ª Bienal de Música de Zagreb (2015),
  • Arcus Temporum (Pannonhalma, Hungría)
  •  Ethos “Festival Internacional de Música Contemporánea” (Bratislava, Eslovaquia)
  •  y el Hradec Králové Music Forum (República Checa, 2013), donde interpretó el Concierto de Violín del compositor finlandés Esa-Pekka Salonen.

En abril de 2017, actuó en la 29ª Bienal de Música de Zagreb, en esta ocasión, con el Concierto para Violín y Orquesta de Harrison Birtwistle bajo la batuta de Pierre-André Valade.

Un artista de conciertos muy ocupado, Milan Paľa tiene un amplio repertorio. Su carrera como solista lo ha llevado a colaborar con directores como: Theodor Guschlbauer, Arman,  Alexander Cernusenko, Leoš Svárovský, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Jakub Hrúša, Ondrej Lenárd y Marián Lejava.

Uno de los grandes proyectos del  “enfant terrible of the solo violin”,( el tremendo infante del violin solo), como se le describió en una entrevista a Milan Paľa, ha sido grabar las obras completas de violín solo de los compositores eslovacos, tituladas Violin Solo 1-5. Por este importante proyecto recibió múltiples premios, entre ellos: el Premio del Ministro de Cultura de la República Eslovaca (2014), el Premio Frico Kafenda (2015) y el Premio Ľudovít Rajter (2009). Éste último galardón se a dado hasta ahora, solamente a 3 jóvenes interpretes eslovacos. Milan Paľa fue el segundo ganador, y recibió el premio no sólo por sus excepcionales habilidades de ejecución, sino también por su enfoque único de la música eslovaca. En 2014 recibió el premio de la Fundación Tatra banka por su grabación de los conciertos de violín de compositores eslovacos junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca dirigida por Mário Košík.

La discografía de Milan Paľa se encuentra en constante expansión, contiene un extenso repertorio internacional de violín. Con el pianista Ladislav Fanzowitz, se ha comprometido grabar las sonatas completas para violín y piano de los principales compositores como: Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Eugen Suchoň y Edvard Grieg. Su grabación más reciente (2017) incluye la Sonata para violín y piano de Dmitri Shostakovich, op. 134, y Sonata para Viola y Piano, op. 147. El resultado del trabajo y dedicación de varios años de la estrecha cooperación entre Milan Paľa y el director y compositor Marián Lejava,  es la aclamada grabación de los conciertos para violín y orquesta  de Alban Berg y Karol Szymanowski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca. La grabación fue galardonada con el premio  “Radio Head” en  2016 y ha encontrado reconocimiento de la crítica internacional.

Las manos del maestro Palá y su virtuoso y único estilo de interpretación estallan en un instrumento nuevo y único – un violín de cinco cuerdas – ocupa un lugar especial en la producción creativa de Milan Paľa. Apodado “Milanolo“, es un instrumento de concierto que aporta un bajo registro de viola al violín, y es el primero de su tipo. Fue creado en 2013 en el taller de la familia Bursík de violinistas en Brno, y lleva el nombre del artista para el que fue concebido. Un CD especial presentando el instrumento en obras de compositores europeos creadas específicamente para la ocasión, ha sido publicado bajo el título simple de: MILANOLO.

Algunas de las cualidades excepcionales de Milan Pala se pueden ver en el documental de la Televisión Checa del año 2012. Este documental está dedicada a los mejores jóvenes intérpretes checos de la música clásica, a lo largo del documental, podemos disfrutar de las obras sublimes de J. Irshaye, A. Schnitke y J. Guillou.

Close

Recent

Pascal Dusapin | Works for violin

NEW RELEASE
complete music for violin featuring Iti, In Nomine and In Vivo for solo violin & Forma fluens for violin and piano
Buy here.

Milan Pala – violin
Katarina Palova – piano
Pavlík Records, 2021

Discography

Milanolo

The five-stringed violin “Milanolo” was invented in the Bursik violin studio in Brno in unique 
cooperation of three master violin makers of two generations – Jan Hus Bursik and his sons Jan 
and Bronislav. It connects the beauty of the sounds of violin and viola. The inventors’ inspiration was in the model Guarneri del Gesú, which they transformed for the sound requirements of the five-stringed violin.

For this particular instrument they chose first class material from the gold fond of the violin maker’s clan which was the basis for reaching the high sound qualities of “Milanolo”. The spruce top plate with regular growth rings comes from Schwarzwald in Germany and it’s age is supposed to be about 60 years. The bottom desk from one piece is decorated by a manifold and deep annealing. It is Bosnian maple which is 50 years old.

More about Milanolo

The five-stringed violin “Milanolo” was invented in the Bursik violin studio in Brno in unique cooperation of three master violin makers of two generations – Jan Hus Bursik and his sons Jan and Bronislav. It connects the beauty of the sounds of violin and viola. The inventors’ inspiration was in the model Guarneri del Gesú, which they transformed for the sound requirements of the five-stringed violin. 

For this particular instrument they chose first class material from the gold fond of the violin maker’s clan which was the basis for reaching the high sound qualities of “Milanolo”. The spruce top plate with regular growth rings comes from Schwarzwald in Germany and it’s age is supposed to be about 60 years. The bottom desk from one piece is decorated by a manifold and deep annealing. It is Bosnian maple which is 50 years old.

Thanks to the thought-through and changed construction, the instrument achieved the excellent playability. By extending rib, the interior of the instrument, and innovative tuning of the top and bottom plate, the instrument excels in the multiplication of aliquot notes. Snail and the overall shape of the neck is designed with regard to the need in addition of the fifth string C, and maintains the ideal weight that combines aesthetics of the whole shape.

Due to the fact that the string C was placed on the last pin in the hollows, the ideal tension of the deepest string was achieved and thereby it improved its sound character. The instrument retains the clear, colorful and bright upper strings, with the lower strings that sound in viola timbre.

Delicious and very flexible oil lacquer, mixed according to the old Italian recipes, decorates essential oils with the soft elastic resins. This combination maintains in the lacquer high elasticity, which doesn’t dampen vibrations and supports the overall resonance. The lacquer adds to the instrument’s glamorous look with high transparency for the base of the selected wood. The game of lights and colors that radiates, enhances the overall deep impression of this unique instrument.

The idea of creating  a five-stringed violin emerged from the special cooperation of Bursik violin studio with the virtuoso Milan Pala, thus combining three master luthiers and a musician masterfully controlling both the violin and the viola. Milan Pala, with his unique interpretation and a brilliant range of playability on violin and viola, was an inspiration for the creation of a unique instrument that bears his name – “Milanolo”.

The high difficulty of mastering the playability of this instrument, both physical and mental, is changing in the hands of Milan, in the pure art and pleasure beyond the current form of classical music. This instrument allows the soloist in previously unimaginable ways to expand the repertoire of compositions and play pieces at the same time designed for violin, viola and even violoncello. Unprecedented possibilities of the five-stringed violin also bring an incomparable yet unheard experience to the music composers and, of course the listeners who may at the same time enjoy the interconnection of the sound qualities of violin and viola.

Die fünfsaitige Geige „Milanolo“ ist im Geigenbauatelier Bursik in Brün in Zusammenarbeit von drei Geigenbaumeistern zweier Generationen entstanden – Jan Hus Bursík und seine Söhne Jan und Bronislav. Die Verbindung dieser drei Individualisten hat zur Entstehung eines Instrumentes geführt, das die Schönheit des Klangs von Geige und Bratsche vereinigt. Als Inspiration für dieses Instrument ist das Modell Guarneri del Gesù geworden, das überarbeitet wurde für Klangansprüche einer fünfsaitigen Geige.

Für dieses Instrument wurde erstklassiges Material aus dem Holzschatz der Geigenbauer ausgesucht, das der Grund für die hohe Klangqualität von „Milanolo“ ist. Die Decke aus Fichte mit gleichmäßigen Abständen der Jahresringe, ist schätzungsweise 60 Jahre alt und stammt aus dem Schwarzwald (Deutschland). Die vielfältige und tiefe Flammung des Ahornbodens schmückt den Rücken aus einem Stück Holz. Es handelt sich um 50jährigen bosnischenAhorn. 

Dank durchdachter und geänderter Konstruktion hat man auf dem Instrument eine ausgezeichnete Spielbarkeit erreicht. Durch Verbreiterung der Zargen, das heißt durch Vergrößerung des Innenraumes des Instrumentes und durch innovative Abstimmung der Decke und des Rückens, zeichnet sich das Instrument durch Vermehrung von aliquoten Tönen aus. 

Die Schneckeund die ganze Halsform wurden konzipiert in Betracht auf die Notwendigkeit der fünften „C“-Saite, und um das Idealgewicht zu erhalten, das sich mit der Ästhetik der ganzen Form verknüpft. Weil die „C“-Saite auf dem letzten Wirbel im Wirbelkasten platziert ist, hat man die ideale Spannung dieser tiefsten Saite und damit auch die Verbesserung ihres Klangcharakters erreicht. Das Instrument behält klare, bunte und helle obere Saiten, wobei die unteren Saiten mit Bratschenklangklingen. 

Der angenehme und sehr geschmeidige Öllack, gemischt nach alten italienischen Rezepten, verbindet essenzielle Öle mit elastischen Harzen. Diese Kombination erhält im Lack hohe Elastizität, die die Vibrationen nicht dämpft und die ganze Resonanz unterstützt. Der Lack gibt dem Instrument ein wundervolles Aussehen und ist hoch transparent zur Ansicht der Maserung des ausgesuchten Holzes. Das Spiel des Lichtes und der Farben, das ausgestrahlt wird, potenziert den ganzen tiefen Eindruck von diesem unikaten Instrument. 

Der Gedanke, eine fünfsaitige Geige zu erschaffen, ist in Zusammenarbeit des Geigenbauateliers Bursik mit Virtuose Milan Paľa entstanden, also einer Kooperation von drei Geigenbaumeistern und eines Musikers, der sowohl das Geigen- als auch das Bratschenspiel meisterhaft beherrscht. 

Milan Paľa ist mit seiner hervorragenden Interpretation und brillianten Skala des Spiels auf der Geige und der Bratsche zur Inspiration für den Bau eines einzigartigen Instrumentes geworden, welches seinen Namen trägt: „Milanolo“. Komplexes Spiel auf diesem Instrument, sowohl physisch als auch mental, verwandeln sich in Milans Händen in reine Kunst und Genuss, der die heutige Form der Klassischen Musik übersteigt. 

Dieses Instrument ermöglicht dem Solisten, auf bisher unvorstellbare Art, das Repertoire zu vergrößern und auf diese Weise Werke für Geige, Bratsche und sogar Violoncello zu spielen. 

Fünfsaitige Geige bieten auch für Komponisten neue, umfangreiche Möglichkeiten und auch die Zuhörer können selbstverständlich in einem Augenblick die Verknüpfung der Klangqualitäten von Geige und Bratsche genießen und so ein einzigartiges, bisher nie gehörtes Klangerlebnis wahr nehmen.

Violín de cinco cuerdas Milanolo 2013

El violín de cinco cuerdas se originó en el Taller de Luthiers Bursík en Brno, de la colaboración única de dos generaciones de luthiers – Jan Hus Bursík y sus dos hijos Jan y Bronislav. Los tres luthiers en conjunto han creado el instrumento que combina la belleza del sonido del violín y de la viola. La inspiración para este instrumento fue el modelo Guarneri del Gesú, que han rediseñado para el sonido del violín de cinco cuerdas.

Para este instrumento se han elegido materiales de primera clase que son la base para lograr una alta calidad de sonido del “MILANOLO”. Tapa superior de abeto con el veteado regular proviene de la Selva Negra de Alemania y su edad se estima en aproximadamente 60 años. Tapa inferior de una sola pieza adornada con diversos y profundos matices es un arce de Bosnia cuya antigüedad es de 50 años.

Un diseño sofisticado y modificado ha proporcionado una excelente sonoridad del instrumento. El ensanchamiento de los aros aumenta el volumen de la caja de resonancia del instrumento y la regularidad y sonoridad de los tonos. La voluta y la forma en general del cuello se han diseñado con el fin de tener que añadir la quinta cuerda “DO”, manteniendo su peso ideal que combina con la estética de toda la forma. Con la colocación de la cuerda “DO” en la última clavija del clavijero se ha logrado una tensión ideal sobre ella y por lo tanto ha mejorado su carácter  de sonido. El instrumento mantiene el brillante y colorido sonido de las cuerdas agudas y las cuerdas graves tienen sonido de viola.

El barniz de aceite muy flexible, compuesto de aceites esenciales con resina elástica suave, hecho según antiguas recetas italianas. Esta combinación mantiene la alta flexibilidad del barniz, no amortigua las vibraciones, mejora la resonancia del instrumento y dota al instrumento de una encantadora belleza.

La idea de crear el violín con cinco cuerdas surgió de la cooperación del taller de luthiers Bursík con el virtuoso Milan Pala, conectando así 3 maestros luthiers y excelente músico que controla con la maestría tanto el violín como la viola. Milan Pala ha sido por su excelente interpretación la inspiración para la creación  de un instrumento único, que lleva su nombre “MILANOLO”. 

La gran dificultad para dominar el manejo de este instrumento tanto físicamente como mentalmente, en manos de Milan se convierte en arte puro y el disfrute está más allá de la forma actual de la música clásica. Este instrumento permite al solista, de manera aún inimaginable, ampliar el repertorio de las composiciones y tocar simultáneamente obras destinadas para violín, viola y violoncello. El violín de cinco cuerdas también aporta oportunidades sin precedentes para  el compositor y por supuesto para el público que puede a la vez disfrutar de la calidad del sonido del violín y de la viola y experimentar la única y hasta ahora desconocida experiencia.

Pětistrunné housle „Milanolo“ vznikly v houslařském ateliéru Bursík v Brně za jedinečné spolupráce tří mistrů houslařů dvou generací – Jana Husa Bursíka a jeho synů Jana a Bronislava. Spojení tří individualit vedlo ke zrodu nástroje, který spojuje krásy tónu houslí a violy. Inspirací pro tento nástroj jim byl model Guarneri del Gesú, jenž přepracovali pro zvukové nároky pětistrunných houslí. 

Pro tento nástroj byl vybrán prvotřídní materiál ze zlatého fondu houslařského rodu, který byl základem pro dosažení vysokých zvukových kvalit „Milanola“. Smrková vrchní deska s pravidelnými lety pochází z Německého Schwarzwaldu a její stáří se odhaduje na přibližných 60 let. Spodní desku z jednoho kusu zdobí rozmanité a hluboké žíhání. Jedná se o bosenský javor, jehož stáří je 50 let. 

Díky promyšlené a pozměněné konstrukci bylo na nástroji dosaženo výborné hratelnosti. Rozšířením lubů, tedy vnitřního prostoru nástroje, a inovativním vyladěním vrchní a spodní desky nástroj vyniká zmnožením alikvotních tónů. Voluta a celkový tvar krku, byl navržen s ohledem na nutnost přidání páté struny C, přičemž si zachovává ideální váhu, která se snoubí s estetikou celého tvaru. Vlivem toho, že struna C byla umístěna na poslední kolík v kastlíku, bylo dosaženo ideálního pnutí této nejhlubší struny a tím i vylepšení jejího zvukového charakteru. Nástroj si zachovává jasné, barevné a svítivé vrchní struny, přičemž spodní struny zní violovým témbrem. 

Lahodný a velmi pružný olejový lak, namíchaný dle starých italských receptur, snoubí esenciální oleje s měkkými elastickými pryskyřicemi. Tato kombinace zachovává v laku vysokou pružnost, která netlumí vibrace a podporuje celkovou rezonanci. Lak dodává nástroji okouzlující vzhled s vysokou transparentností k samotnému podkladu vybraného dřeva. Hra světel a barev, jež vyzařuje, umocňuje celkový hluboký dojem z tohoto unikátního nástroje. 

Myšlenka na vytvoření pětistrunných houslí vzešla z výjimečné spolupráce houslařského ateliéru Bursík s virtuosem Milanem Pal’ou, tedy spojením tří mistrů houslařů a hudebníka mistrovsky ovládajícího jak hru na housle, tak na violu. Milan Paľa byl svou unikátní interpretací a brilantním rozsahem hry na housle i violu inspirací pro vytvoření ojedinělého nástroje, který nese jeho jméno – „Milanolo“. Vysoká obtížnost zvládnutí hry na tento nástroj, jak fyzická tak i mentální, se v rukou Milanových mění v čisté umění a požitek přesahující současnou podobu vážné hudby. Tento nástroj umožňuje sólistovi dosud nepředstavitelným způsobem rozšířit repertoár skladeb a hrát současně skladby určené pro housle, violu a dokonce i violoncello. Nevídané možnosti pětistrunné housle přinášejí též hudebním skladatelům a samozřejmě i posluchačům, kteří si mohou v jednom okamžiku vychutnávat propojení zvukových kvalit houslí i violy a zažít tak jedinečný, dosud neslýchaný, zážitek.

Le violon à cinq cordes ” Milanolo ” a été inventé a l’atelier Bursik violon à Brno avec la coopération unique de trois maître Luthiers venant de deux générations – Jan Hus BURSÍK et ses fils Jan et Bronislav . L’instrument a été inventé dans la coopération de trois personnes. Il relie la beauté des sons du violon et de l’alto. Leur inspiration était  le modèle Guarneri del Gesù , qu’ils ont transformé pour des besoins de son du violon à cinq cordes .

Pour cet instrument particulier, ils ont choisi des matériaux de première classe comme de l’or venant du clan du luthier qui a servi de base pour atteindre des qualités sonores élevés de « Milanolo ” . La plaque supérieure épinette avec des vols réguliers vient de Schwarzwald en Allemagne et son âge est  d’environ 60 ans. La plaque du fond est une pièce est décorée par recuit collecteur et profond. Elle est faite d’érable de bosan qui est âgé de 50 ans.

Grâce  à la pensée et la modification de construction, l’instrument atteint l’excellence de jouabilité. En étendant lub, l’intérieur de l’instrument, et le réglage innovateur de la plaque supérieure et inférieure, l’instrument excelle dans la multiplication des notes aliquote. La forme globale de la nuque est conçue en ce qui concerne en fonction de l’addition de la cinquième corde C, et maintient le poids idéal qui combine l’esthétique de la forme entière.

En raison du fait que la corde C a été placée sur la dernière broche du creux, la tension idéale de la corde la plus profonde a été réalisée et de ce fait elle améliore le caractère du son. L’instrument conserve les cordes claires et aiguës, colorées et lumineuses, avec les cordes graves qui sonnent dans les timbres de l’Alto.

 Délicieux et très souple vernis à l’huile , mélangée selon les vieilles recettes italiennes , décore huiles essentielles avec les résines élastiques mous . Cette combinaison maintient dans la laque une haute élasticité, qui n’amortira pas les vibrations et qui soutiendra la résonance globale. La laque ajoute à l’aspect glamour de l’instrument avec une grande transparence pour la base du bois choisi. Le jeu de lumières et de couleurs qui rayonnent, renforce l’impression d’ensemble  de cet instrument unique.

L’idée de créer un violon à cinq cordes a été issu de la collaboration spéciale de l’atelier Bursik violon avec le virtuose Milan Pal’a , combinant ainsi trois luthiers et maîtres musicien qui contrôlent magistralement autant  le violon et l’alto . Milan Pala , avec son interprétation unique et une gamme brillante de la jouabilité au violon et à l’alto , a été la source d’inspiration pour la création d’un instrument unique qui porte son nom – ” Milanolo ” .

La haut de difficulté à maîtriser la jouabilité sur cet instrument, à la fois physique et mentale, est en train de changer dans les mains de Milan dans l’art pur et le plaisir au-delà de la forme actuelle de la musique classique. Cet instrument permet au soliste de façon inimaginable auparavant élargir le répertoire de compositions et de pièces de jeu en même temps conçu pour violon, alto et même violoncelle. Des possibilités sans précédent du violon à cinq cordes apportent également une expérience encore jamais vu et incomparable pour les compositeurs de musique et bien sûr les auditeurs qui peuvent en même temps profiter de l’interconnexion des qualités sonores de violon et de l’alto.

Close